Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 12(2019) Trang: 326-331
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng Hệ thống thông tin kế toán (HTTTKT) tại các đơn vị sản xuất dịch vụ thuộc Đại học Cần Thơ (ĐHCT). Cụ thể, bài viết sử dụng phương pháp thống kê mô tả và điều tra bằng bản khảo sát nhằm đánh giá hoạt động trong chu trình kế toán tại các nhóm đơn vị đang áp dụng chế độ kế toán khác nhau: nhóm đơn vị áp dụng CĐKTDN và nhóm đơn vị áp dụng CĐKT hành chính sự nghiệp. Từ những đánh giá trên, bài viết đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện HTTTKT tại các đơn vị được nghiên cứu.

Các bài báo khác
Số tạp chí 131(2019) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học thương mại
Số tạp chí 96(2019) Trang: 69-77
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 3(2019) Trang: 43-45
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 7(2019) Trang: 132-147
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế Trường ĐH Tây Đô
Số tạp chí 10.1(2019) Trang: 48-53
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 3(2019) Trang: 71-78
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...