Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 120-126
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Assessment of antibacterial activity of actinomycetes isolates on Pyricularia oryzae causing rice blast disease

Từ khóa:

Phòng trừ sinh học, bệnh đạo ôn, Pyricularia oryzae, xạ khuẩn

Keywords:

Actinomycetes, biological control, rice blast diseses, Pyriculariaoryzae

ABSTRACT

The study aimed at antagonistic ability isolation and investigation of actinomycetes isolates against Pyricularia oryzae, the causative fungus of rice blast disease. Two hundred and sixty actinomycetes isolates were collected from rice field in some provinces of the Mekong Delta, and 26 isolates presented antagonistic activity against P. oryzae through preliminary assessment in in vitro condition were recorded. Antagonistic efficacy evaluation of 26 selective antifungal actinomycetes isolates against rice blast fungus was laid out with five replicates. The results showed that, 3 isolates CT68, TV8 and ST9 reduced mycelia growth of
rice blast fungus with radiuses of inhibition zones reaches 43.40 mm and 32.80 mm and antagonistic efficacy of 79.66% and 72.03%, respectively at 14 days after co-culture. On the other hand, chitinase activity of the most antifungal actinomycetes isolates was performed on chitin medium with five replicates. The result indicated that, 3 actinomyces isolates CT68, TV8 and ST9 had the chitinolytic activity, with the chitin lyse halo radius of 18.8 mm; 17.6 mm and 18.4 mm, respectively at 7 days after testing.

TóM TắT

Mục tiêu của đề tài nhằm phân lập và khảo sát khả năng đối kháng của các chủng xạ khuẩn đối với nấm Pyricularia oryzae gây bệnh đạo ôn hại lúa. Kết quả đã phân lập được 260 chủng xạ khuẩn trên đất trồng lúa ở một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó 26 chủng có khả năng đối kháng với nấm gây bệnh đạo ôn thông qua phương pháp đánh giá sơ bộ trong điều kiện phòng thí nghiệm đã được ghi nhận. Kết quả đánh giá chính thức về khả năng đối kháng của 26 chủng xạ khuẩn đối với nấm P. oryzae với 5 lần lặp lại cho thấy, 3 chủng xạ khuẩn CT68, TV8 và ST9 có khả năng đối kháng với nấm P. oryzae thể hiện qua bán kính vòng vô khuẩn lần lượt là 7,2 mm; 6,4 mm và 6,2 mm và hiệu suất đối kháng lần lượt là 83,33%, 77,78% và 85,33% ở thời điểm 14 ngày sau thí nghiệm. Bên cạnh đó, khả năng phân giải chitin của các chủng xạ khuẩn có triển vọng được thực hiện trong đĩa petri chứa môi trường chitin agar với 5 lặp lại. Kết quả cho thấy 3 chủng xạ khuẩn CT68, TV8 và ST9 thể hiện
khả năng phân giải chitin cao với bán kính vòng phân giải lần lượt là
18,8 mm; 17,6 mm và 18,4 mm ở thời điểm 7 ngày sau thí nghiệm.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 113-119
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 46-52
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 62-69
Tải về
3 (2021) Trang: 173 – 179
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
(2015) Trang: 166-175
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Bảo vệ Thực vật toàn Quốc năm 2015
14 (2015) Trang: 47-56
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2014) Trang: 238-248
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...