Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
21 (2015) Trang: 16-24
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm khảo sát đặc tính của các chủng xạ khuẩn có triển vọng trong quản lý bệnh đốm vằn hại lúa thông qua khả năng ức chế sự mọc mầm của xạ khuẩn đối với hạch nấm Rhizoctonia solani gây bệnh đốm vằn và khả năng kích thích tăng trưởng cây lúa. Có 7/12 chủng xạ khuẩn thí nghiệm có khả năng ức chế tốt sự  mọc nầm của hạch nấm R. solani trong môi trường PDA ở thời điểm 5 ngày sau thí nghiệm. Khả năng hòa tan lân khó tan của các chủng xạ khuẩn được thí nghiệm trong môi trường chứa tricalcium phosphate. Kết quả cho thấy có 10/12 chủng xạ khuẩn có thể hòa tan lân khó tan trong đó 2 chủng Actinomyces spp. CT-ST1b và Actinomyces spp. KS-ST8b có bán vòng phân giải lân cao hơn so với các chủng còn lại. Tất cả 12 chủng xạ khuẩn thí nghiệm đều có thể tiết IAA, trong đó chủng Actinomyces spp. TO-VL11b có hàm lượng IAA được tiết ra cao nhất (2,25 µg/ml). Khi ngâm huyền phù các chủng xạ khuẩn này với hạt giống Jasmine 85 cho thấy chủng Actinomyces spp. TO-VL11b cho hiệu quả kích thích tăng trưởng cây lúa thông qua tỷ lệ nảy mầm, chiều dài thân mầm, chiều dài rễ mầm và trọng lượng khô của rễ mầm cao hơn so với các nghiệm thức chủng xạ khuẩn khác và đối chứng.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 113-119
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 120-126
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 46-52
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 62-69
Tải về
3 (2021) Trang: 173 – 179
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
(2015) Trang: 166-175
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Bảo vệ Thực vật toàn Quốc năm 2015
14 (2015) Trang: 47-56
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2014) Trang: 238-248
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...