Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6 (2015) Trang: 39-46
Tạp chí: Bảo vệ thực vật
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu: (i) Tuyển chọn các chủng xạ khuẩn có khả năng quản lý bệnh bạc lá hại lúa; (ii) Khảo sát khả năng đối kháng thông qua khả năng tiết enzyme protease của các chủng xạ khuẩn có triển vọng. Kết quả đánh giá hiệu quả phòng trị bệnh bạc lá lúa trong điều kiện nhà lưới cho thấy các chủng xạ khuẩn thí nghiệm đều có khả năng kiểm soát bệnh bạc lá lúa. Trong đó, nghiệm thức được xử lý với chủng Streptomyces sp. HG37 bằng biện pháp phun kết hợp 2 ngày trước khi lây bệnh nhân tạo + 2 ngày sau khi lây bệnh nhân tạo có tỷ lệ diện tích lá nhiễm bệnh (8,76%); hiệu quả giảm bệnh (64,44%); tương đương với nghiệm thức đối chứng thuốc Starner 20WP (7,92; 65,18%) ở thời điểm 14 ngày sau khi lây bệnh. Bên cạnh đó, khả năng phân giải protein của các chủng xạ khuẩn được thực hiện trong môi trường Skim milk agar. Kết quả cho thấy các chủng xạ khuẩn thí nghiệm đều có khả năng phân giải protein trong đó chủng Streptomyces sp. HG37 có khả năng phân giải protein mạnh nhất.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 113-119
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 120-126
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 46-52
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 62-69
Tải về
3 (2021) Trang: 173 – 179
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
(2015) Trang: 166-175
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Bảo vệ Thực vật toàn Quốc năm 2015
14 (2015) Trang: 47-56
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2014) Trang: 238-248
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...