Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 41 (2015) Trang: 46-52
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 07/04/2015

Ngày chấp nhận: 21/12/2015

Title:

Identification of actinomycetes as potential antagonistic ability against bacterial leaf blight disease of rice

Từ khóa:

đặc điểm hình thái, đặc điểm sinh lý, đặc điểm sinh hóa, định danh, Xạ khuẩn

Keywords:

Actinomycete, biochemical, identification, morphology, physiology

ABSTRACT

The objective of study was to identify the actinomycete isolates, as a basis for further research, contributing in applications of actinomycetes as biocontrol agents for bacterial leaf blight disease on rice. Eight actinomycete isolates were capable in inhibiting Xanthomonas oryzae pv. oryzae isolated from the rice fields in the Mekong Delta provinces. In the experiment of culture traits, biochemical characteristics, physiological characteristics and sequence analysis, the RNA sequence of bacterial 16S-rRNA gene has been sequenced and compared with the genome of Streptomyce species have been identified in GenBank. The results showed that the isolates: CT1 had 99% similarity with Streptomyces kanamyceticus, CT5 had 99% similarity with Streptomyces morei, HG37 had 100% similarity with Streptomyces bacillaris, ST10 and ST12 had 98% similarity with Streptomyces campoamus isolate, VL4 showed 100% similarity with Streptomyces lipmanii, VL10 had 99% similarity with Streptomyces bikiniensis and VL-TO21 had 99% similarity with Streptomyces ostreogriseus.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định đến loài các chủng xạ khuẩn có triển vọng trong quản lý bệnh cháy bìa lá lúa, làm cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo góp phần ứng dụng xạ khuẩn vào biện pháp phòng trừ sinh học đối với bệnh cháy bìa lá lúa. Tám chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae được phân lập trên những ruộng lúa tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Bằng phương pháp khảo sát đặc điểm nuôi cấy, hình thái và sinh lý cũng như phương pháp phân tích trình tự gen 16S-rRNA và so sánh với bộ gen của các loài vi khuẩn trên GenBank đã xác định được: Chủng CT1 có mức tương đồng với loài Streptomyces kanamyceticus, là 99%; chủng CT5 có mức tương đồng với loài Streptomyces willmorei là 99%, chủng HG37 có mức tương đồng với loài Streptomyces bacillaris là 100%, chủng ST10 và ST12 có mức tương đồng với loài Streptomyces campoamus là 98%, chủng VL4 có mức tương đồng với loài Streptomyces lipmanii là 100%, chủng VL10 có mức tương đồng với loài Streptomyces bikiniensis là 99%, chủng VL9 có mức tương đồng với loài Streptomyces ostreogriseus là 99%.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 113-119
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 120-126
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 62-69
Tải về
3 (2021) Trang: 173 – 179
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
(2015) Trang: 166-175
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Bảo vệ Thực vật toàn Quốc năm 2015
14 (2015) Trang: 47-56
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2014) Trang: 238-248
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...