Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
14 (2014) Trang: 50-54
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

The aimed of this study was to examine the effective of antagonistic actinomycetes isolates in prevention of Xanthomonas oryzae pv.oryzae (Xoo) caused bacterial blight disease on rice and determine the characteristic of some actinomycetes isolates. One hundred and sixteen actinomycetes isolates were collected from rice field in some provinces of Mekong delta that were determined antagonistic ability against Xoo. The results showed that, 23 of 216 isolates in total have ability against Xoo. Determination antagonistic ability of 23 actinomycetes isolates in controlling Xoo with five replications, the results showed that 4 isolates HG3, HG37, ST12 and VL10 have high antagonistic ability with radiuses of inhibition zones reaches 6.30 mm, 6.60 mm, 5.20 mm and 6.14 mm, respectively at 2 days after inoculation. In addition, cellulase activity assay on CMCmedium found that 4 actinomycetes isolates HG3, HG37, ST12 and VL10 have expressed the cellulolytic activity, with the cellulose lyses halo from 12.2 mm to 13.5 mm at 6 days after testing.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 113-119
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 120-126
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 46-52
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 62-69
Tải về
3 (2021) Trang: 173 – 179
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
(2015) Trang: 166-175
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Bảo vệ Thực vật toàn Quốc năm 2015
14 (2015) Trang: 47-56
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2014) Trang: 238-248
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...