Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
15 (2018) Trang: 37-45
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm tìm ra chủng xạ khuẩn có khả năng quản lý bệnh vàng lá thối rễ cây có múi do nấm Fusarium solani gây ra. Khả năng ức chế sự mọc mầm nấm F. solani được thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm với 5 lần lặp lại. Kết quả cho thấy 2 chủng xạ khuẩn LM25 và LM6 có khả năng ức chế sự mọc mầm nấm cao nhất với tỷ lệ mọc mầm thấp nhất là 4,09% và 7,77% ở thời điểm 24 giờ sau khi thí nghiệm. Khả năng quản lý bệnh vàng lá thối rễ của 2 chủng xạ khuẩn LM25 và LM6 được thực hiện trong điều kiện nhà lưới. Kết quả cho thấy 2 chủng xạ khuẩn LM25 và LM6 khi được xử lý 2 lần vào 2 ngày trước và 2 ngày sau khi lây bệnh nhân tạo cho hiệu quả phòng trị bệnh cao thông qua tỷ lệ bệnh thấp lần lượt là 6,25% và 6,75%; số rễ bị bệnh thấp lần lượt là 4,2 và 6,2; tỷ lệ rễ bệnh thấp lần lượt là 6,00% và 7,00%; hiệu quả giảm bệnh cao lần lượt là 81,40% và 85,42% ở thời điểm 40 ngày sau khi lây bệnh nhân tạo. Bên cạnh đó, 2 nghiệm thức chủng xạ khuẩn LM6 và LM25 xử lý ở thời điểm phun kết hợp 2 ngày trước và 2 ngày sau khi lây bệnh nhân tạo (LM25-TS và LM6-TS) có chiều dài thân cây, chiều dài rễ và mật số bào tử xạ khuẩn phân lập lại sau khi kết thúc thí nghiệm cao hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn lại ở thời điểm 40 ngày sau khi lây bệnh nhân tạo.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 113-119
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 120-126
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 46-52
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 62-69
Tải về
3 (2021) Trang: 173 – 179
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
(2015) Trang: 166-175
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Bảo vệ Thực vật toàn Quốc năm 2015
14 (2015) Trang: 47-56
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2014) Trang: 238-248
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...