Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2020) Trang: 106-112
Tạp chí: hội bệnh hại thực vật Việt Nam
Liên kết:

The objective of this research was to investigate the potential antagonism of actinomycetes isolates against Helminthosporium maydis fungus causing southern leaf blight on Maize. The antagonistic activity of 6 actinomycetes isolates toward H. maydis fungus were examined in the Laboratory conditions with 4 replications. The results showed that 3 actinomycetes isolates of TÔ-VL11d, KS-ST6b and BM-VL12 had highest antagonistic effect on H. maydis with radius of inhibition zones reache 11.00 mm, 11.40 mm, 9.60 mm, respectively and antagonistic efficacy of 53.93%, 53.13%, 51.27% at 10 days after testing. On the other hand, the efficiency of 6 actinomycetes isolates in prevention of H. maydis mycelial growth was conducted with 5 replications. The results indicated that BM-VL12 isolate had highest reduction on mycelial growth of H. maydis fungus with the colony diameter reache 45.6 mm at 7 days after inoculation.

Keywords: Actinomycetes, Helminthosporium turcicum, Maize, prevention of mycelia growth, southern leaf blight.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 113-119
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 120-126
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 46-52
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 62-69
Tải về
3 (2021) Trang: 173 – 179
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
(2015) Trang: 166-175
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Bảo vệ Thực vật toàn Quốc năm 2015
14 (2015) Trang: 47-56
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2014) Trang: 238-248
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...