Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3 (2018) Trang: 26-32
Tạp chí: Bảo vệ thực vật
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là nhằm tìm ra chủng xạ khuẩn có khả năng quản lý bệnh vàng lá thối rễ hại cây có múi do nấm Fusarium solani gây ra. Kết quả phân lập được 224 chủng xạ khuẩn từ đất vườn cây có múi ở một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Có 22/224 chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với nấm F. solani. Trong đó, 3 chủng xạ khuẩn LM6, LM25 và LV74 có khả năng đối kháng cao với nấm F. solani với bán kính vòng vô khuẩn lần lượt là 5,9mm; 5,8mm và 5,5mm và hiệu suất đối kháng lần lượt là 58,33%; 60,44% và 54,92% đến thời điểm 7 ngày sau khi bố trí thí nghiệm. Khả năng phân giải chitin của 3 chủng xạ khuẩn LM6, LM25 và LV74 được thực hiện trong môi trường chitin agar. Kết quả cho thấy cả 3 chủng xạ khuẩn đều có khả năng tiết ra enzyme chitinase trong đó chủng LM25 có khả năng tiết ra enzyme cao nhất với bán kính vòng phân giải là 22,70mm ở thời điểm 7 ngày sau khi bố trí thí nghiệm. Khả năng phân giải β-glucan của 3 chủng xạ khuẩn trên cũng được thực hiện trong môi trường β-glucan agar. Kết quả cho thấy chủng LM6 có khả năng tiết enzyme β-glucanase phân giải β-glucan cao nhất với bán kính vòng phân giải là 7,12mm ở thời điểm 13 ngày sau khi bố trí thí nghiệm.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 113-119
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 120-126
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 46-52
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 62-69
Tải về
3 (2021) Trang: 173 – 179
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
(2015) Trang: 166-175
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Bảo vệ Thực vật toàn Quốc năm 2015
14 (2015) Trang: 47-56
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2014) Trang: 238-248
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...