Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
số chuyên đề (2016) Trang: 78-84
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện tại phòng thí nghiêm và nhà lưới bộ môn Bảo vệ Thực vật, trường Đại học Cần Thơ nhằm tìm ra chủng xạ khuẩn có khả năng quản lý bệnh thán thư trên cây sen do nấm Colletotrichum sp. gây ra. Khả năng phòng trị của ba chủng xạ khuẩn VL9, ĐT5 và ĐT15, đối với bệnh thán thư trên sen được thực hiện trong điều kiện nhà lưới với 4 lần lặp lại. Kết quả cho thấy 3 chủng xạ khuẩn có khả năng quản lý bệnh thán thư hại sen với những mức độ khác nhau. Trong đó, chủng VL9 ở thời điểm phun kết hợp 2 ngày trước và 2 ngày sau khi lây bệnh nhân tạo có phần trăm vết bệnh là 47,50% và hiệu quả giảm bệnh là 52,50% ở thời điểm 10 ngày sau khi lây bệnh nhân tạo và tương đương với nghiệm thức sử dụng thuốc hóa học. Khả năng phân giải chitin của các chủng xạ khuẩn được thực hiện trên môi trường chitin agar với 5 lần lặp lại. Kết quả cho thấy tất cả 3 chủng xạ khuẩn đều có khả năng phân giải chitin trong đó chủng VL9 có khả năng phân giải cao với bán kính vòng phân giải là 16,88 mm ở thời điểm 5 ngày sau bố trí thí nghiệm. Khả năng phân giải β–glucan của các chủng xạ khuẩn được thực hiện trên môi trường β–glucan với 5 lần lặp lại. Kết quả cho thấy cả 3 chủng đều có khả năng phân giải β–glucan trong đó chủng VL9 có khả năng phân giải cao với  bán kính vòng phân giải là 18,88 mm ở thời điểm 14 ngày sau bố trí thí nghiệm

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 113-119
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 120-126
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 46-52
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 62-69
Tải về
3 (2021) Trang: 173 – 179
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
(2015) Trang: 166-175
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Bảo vệ Thực vật toàn Quốc năm 2015
14 (2015) Trang: 47-56
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2014) Trang: 238-248
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...