Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4 (2021) Trang: 9 - 14
Tạp chí: tạp chí Bảo vệ thực vật
Liên kết:

The objective of this research was to screen actinomycetes able to control Bacterial foot rot disease on rice caused by Dickeya sp.. Examination antagonistic ability of 14 actinomycetes isolates in controlling Dickeya sp. with 5 replications in laboratory condition. The results found that 3 isolates LV.ĐT24 và ĐT3.4 and VL5.4 have high antagonistic ability with the radius of inhibition zones reaches 6.16 mm; 5.86 mm and 5.50 mm, respectively at 7 days after inoculation. The biocontrol ability of 3 actinomycete isolates (LV.ĐT24 và ĐT3.4 and VL5.4) was tested with 5 replications in the nethouse condition. The results indicated that 3 isolates testing could control the disease. Among these, LV.ĐT24 which were applied twice (2 days before and 2 days after pathogen inoculation) gave the highest antagonistic capacity through low disease incidence (9.32%) and high efficiency of disease reduction (83.80%).

Keyword: Actinomycetes, Dickeya sp., black spot disease on rice, efficiency of disease reduction.

 
Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 113-119
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 120-126
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 46-52
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 62-69
Tải về
3 (2021) Trang: 173 – 179
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
(2015) Trang: 166-175
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Bảo vệ Thực vật toàn Quốc năm 2015
14 (2015) Trang: 47-56
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2014) Trang: 238-248
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...