Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 150-164
Tạp chí: Hội thảo quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam
Liên kết:

Recently, anthracnose disease on lotus becomes popular at many lotus growing areas in the Mekong Delta of Vietnam, especialy in rain season. Identification of causal agent is neccessary for effective disease managment. Therefore, the objective of this research was to classify Colletotrichum species caused anthracnose disease on lotus in some provines of the Mekong Delta. There are 15 anthracnose fungi isolates were collected in Dong Thap, Can Tho, Hau Giang, Vinh Long, Bac Lieu  and Ca Mau province. The morphological, biological characteristics and pathogenicity were examined in Laboratory of Plant Protection Department, Collegeof Agricultureand Applied Biology, CanthoUniversitybased on the genera and species classification criteria of Barnett and Hunter (1998), Sutton (1980), Simmonds (1965), Mordue (1971), Swart (1999), CABI (2003) and other major documents. Among 15 isolates collected there were 5 isolates identified as Colletotrichum acutatum (1 isolate), Colletotrichum lagernarium (1 isolate), Colletotrichum gloeosporioides (3 isolates). Especially, Colletotrichum acutatum was newly detected as the agent of anthracnose disease on lotus. Moreover, results also showed that all fungal isolates are ability to infect and cause typical symtoms on different parts of the Nelumbo nucifera Gaertn (leaf, flower bud, seed-pod and seed).

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 113-119
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 120-126
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 46-52
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 62-69
Tải về
3 (2021) Trang: 173 – 179
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
(2015) Trang: 166-175
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Bảo vệ Thực vật toàn Quốc năm 2015
14 (2015) Trang: 47-56
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2014) Trang: 238-248
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...