Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
122 (2016) Trang:
Tạp chí: Công nghệ Ngân hàng

Nghiên cứu nhằm phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức (TDCT) của các nông hộ trồng cây ăn trái trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Phương pháp thống kê mô tả và hồi quy Binary Logistic được sử dụng để phân tích dữ liệu sơ cấp thu thập từ 300 hộ trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy tiếp cận vốn tín dụng từ các tổ chức tín dụng (TCTD) của hộ trồng cây ăn trái phụ thuộc vào 9 yếu tố, bao gồm: số lần tham gia tập huấn của chủ hộ, tuổi của chủ hộ, trình độ học vấn, giá trị tài sản đảm bảo, thu nhập từ vườn cây ăn trái, số tiền xin vay, chi phí giao dịch, tín dụng thương mại và thời gian xin vay. Trên cơ sở kết quả phân tích, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao khả năng vay được vốn từ các TCTD của hộ trồng cây ăn trái tại tỉnh Vĩnh Long.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 105-112
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 11-18
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 110-118
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 115-125
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 254-263
Tải về
9 (2017) Trang: 373-385
Tạp chí: Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh, thành phía Nam
(2018) Trang: 189-193
Tạp chí: Cơ chế và chính sách tạo lập nguồn vốn phát triển vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam
7 (2018) Trang: 222-229
Tạp chí: GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS
02 (2017) Trang: 84-90
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
1 (2013) Trang: 240
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 204
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 96
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2012) Trang: 12
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 214
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
412 (2012) Trang: 70
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Nghiên cứu Kinh tế
(2008) Trang:
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...