Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15b (2010) Trang: 254-263
Tải về

ABSTRACT

With appropriate research methods, this article analyzes the needs and propose solutions basically for the development of cooperation economy in the agricultural production of farming households in Chau Thanh district, Hau Giang Province.

In general, 88% of the households are in need of cooperation in the process of agricultural production. This figure for fruit-growing households is 84%. As for rice-growing households, this need is even higher because 92% of them would like to cooperate with others. The reason for cooperation is that the process of rice growing requires many stages that cannot be postponed. In addition, rice growing heavily depends on the weather.

There are two short-term and seven long-term solutions to develop cooperation economy in the agricultural sector of Chau Thanh district, Hau Giang province in line with the cooperation need of the farming households.

Keywords: Cooperation, Cooperation need

Title: Cooperative needs of Households in agricultural production in Chau Thanh district, Hau Giang province

TóM TắT

Bằng những phương pháp nghiên cứu thích hợp, bài viết phân tích được một số nhu cầu hợp tác và đề xuất một giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế hợp tác trong sản xuất nông nghiệp của nông hộ ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Có đến 88% số nông hộ cho là có nhu cầu hợp tác trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Nếu chỉ xét riêng các nông hộ trồng cây ăn trái thì có 84% có nhu cầu hợp tác. Đối với nông hộ trồng lúa thì nhu cầu hợp tác còn cao hơn, có tới 92% số hộ có nhu cầu hợp tác. Lý do nhu cầu hợp tác cao như thế là do trồng lúa đòi hỏi phải qua nhiều giai đoạn mà không thể chậm trễ được và trồng lúa phụ thuộc nhiều vào thời tiết.

Có 7 giải pháp được đưa ra để phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang phù hợp với nhu cầu hợp tác của nông hộ.

Từ khóa: Hợp tác, nhu cầu hợp tác

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 105-112
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 11-18
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 110-118
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 115-125
Tải về
9 (2017) Trang: 373-385
Tạp chí: Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh, thành phía Nam
(2018) Trang: 189-193
Tạp chí: Cơ chế và chính sách tạo lập nguồn vốn phát triển vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam
7 (2018) Trang: 222-229
Tạp chí: GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS
02 (2017) Trang: 84-90
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
1 (2013) Trang: 240
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 204
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 96
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2012) Trang: 12
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 214
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
412 (2012) Trang: 70
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Nghiên cứu Kinh tế
(2008) Trang:
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...