Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
254 (2018) Trang:
Tạp chí: Kinh tế và Phát triển
Liên kết:

Khu vực tài chính vi mô có vai trò ngày càng quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế nói chung và công cuộc xóa đói, giảm nghèo nói riêng. Tuy nhiên, thành công trong quá trình hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Thời gian qua, dưới tác động của nhiều yếu tố như quy định chưa phù hợp, rủi ro cao, khả năng sinh lợi thấp, năng lực quản lý hạn chế,… đã dẫn đến hoạt động của khu vực này còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ từ Chính phủ để giải quyết các vấn đề xã hội như nghèo đói; chênh lệch mức sống giữa thành thị và nông thôn;… đã và đang mở ra lối đi mới cho sự phát triển của khu vực này tại Việt Nam. Vì thế, bài viết này nhằm phác họa những đóng góp của khu vực tài chính vi mô vào mục tiêu giảm nghèo bền vững tại Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp để các tổ chức này ngày càng phát triển ổn định hơn. 

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 105-112
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 11-18
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 110-118
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 115-125
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 254-263
Tải về
9 (2017) Trang: 373-385
Tạp chí: Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh, thành phía Nam
(2018) Trang: 189-193
Tạp chí: Cơ chế và chính sách tạo lập nguồn vốn phát triển vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam
7 (2018) Trang: 222-229
Tạp chí: GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS
02 (2017) Trang: 84-90
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
1 (2013) Trang: 240
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 204
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 96
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2012) Trang: 12
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 214
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
412 (2012) Trang: 70
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Nghiên cứu Kinh tế
(2008) Trang:
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...