Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2018) Trang: 189-193
Tạp chí: Cơ chế và chính sách tạo lập nguồn vốn phát triển vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam
Liên kết:

Sau hơn 30 năm thực hiện đổi mới, Việt Nam đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ với tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao so với các quốc gia khác trong khu vực cũng như trên thế giới. Góp phần vào thành công chung của cả nước thì không thể không kể đến vai trò đầu tàu của các Vùng kinh tế trọng điểm, trong đó có Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Từ khi thành lập cho đến nay, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã tạo ra các tác động lan tỏa, ảnh hưởng tích cực trong việc kích thích tăng trường kinh tế, dẫn dắt cả khu vực phía Nam phát triển theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, để khu vực này phát huy tốt hơn nữa những lợi thế cạnh tranh sẵn có thì vấn đề đặt ra là làm sao tạo lập được các nguồn vốn phù hợp và đầu tư có hiệu quả. Bài tham luận này đề cập đến vai trò của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong quá trình phát triển kinh tế của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đồng thời, tham luận gợi ý những khuyến nghị về cơ chế, chính sách để phát huy tốt hơn nữa vai trò của nguồn lực này trong thời gian tới.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 105-112
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 11-18
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 110-118
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 115-125
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 254-263
Tải về
9 (2017) Trang: 373-385
Tạp chí: Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh, thành phía Nam
7 (2018) Trang: 222-229
Tạp chí: GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS
02 (2017) Trang: 84-90
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
1 (2013) Trang: 240
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 204
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 96
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2012) Trang: 12
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 214
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
412 (2012) Trang: 70
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Nghiên cứu Kinh tế
(2008) Trang:
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...