Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
30 (2018) Trang:
Tạp chí: Kinh tê và Dự báo
Liên kết:

Mục đích của nghiên cứu là nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ ở tỉnh Bạc Liêu trên cơ sở hệ thống dữ liệu thu thập từ 285 nông hộ trong cuộc điều tra khảo sát mức sống dân cư năm 2018 của Cục Thống kê Bạc Liêu. Các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu này là thống kê mô tả, kiểm định Independent Samples T-test (kiểm định T-test) và hồi quy đa biến. Kết quả cho thấy, thu nhập của người nông dân vẫn còn thấp so với thu nhập bình quân toàn tỉnh. Nghiên cứu cũng xác định các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ là giới tính của chủ hộ, số nhân khẩu, trình độ học vấn, số lao động được đào tạo nghề, số lao động, ngày công, hoạt động phi nông nghiệp, diện tích đất và chương trình nông thôn mới. Từ đó, nghiên cứu đã đề xuất hàm ý chính sách góp phần cải thiện thu nhập của nông hộ ở tỉnh Bạc Liêu.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 105-112
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 11-18
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 110-118
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 115-125
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 254-263
Tải về
9 (2017) Trang: 373-385
Tạp chí: Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh, thành phía Nam
(2018) Trang: 189-193
Tạp chí: Cơ chế và chính sách tạo lập nguồn vốn phát triển vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam
7 (2018) Trang: 222-229
Tạp chí: GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS
02 (2017) Trang: 84-90
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
1 (2013) Trang: 240
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 204
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 96
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2012) Trang: 12
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 214
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
412 (2012) Trang: 70
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Nghiên cứu Kinh tế
(2008) Trang:
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...