Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
29 (2016) Trang: 79-85
Tạp chí: Phát triển và Hội nhập
Liên kết:

Đề tài nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tiêu dùng hàng may mặc thương hiệu V iệt của người dân tại thành phố Bến Tr e. Nghiên cứu được tiến hành với phương pháp thu mẫu thuận tiện 235 người tiêu dùng đ từng mua hoặc sử dụng hàng may mặc thương hiệu V iệt tại các kênh phân phối trên địa bàn nghiên cứu. Phương pháp kiểm định Cronbach’ s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EF A), phân tích nhân tố khẳng định (CF A), mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) và kiểm định bootstrap được sử dụng để phân tích và làm rõ các mối quan hệ giữa các yếu tố trong đề tài. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 3 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tiêu dùng hàng may mặc thương hiệu V iệt là: yếu tố cá nhân; yếu tố văn hóa và yếu tố chất lượng cảm nhận. Tr ong đó, yếu tố cá nhân có tác động mạnh nhất đến quyết định của người tiêu dùng

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 105-112
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 11-18
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 110-118
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 115-125
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 254-263
Tải về
9 (2017) Trang: 373-385
Tạp chí: Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh, thành phía Nam
(2018) Trang: 189-193
Tạp chí: Cơ chế và chính sách tạo lập nguồn vốn phát triển vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam
7 (2018) Trang: 222-229
Tạp chí: GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS
02 (2017) Trang: 84-90
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
1 (2013) Trang: 240
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 204
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 96
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2012) Trang: 12
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 214
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
412 (2012) Trang: 70
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Nghiên cứu Kinh tế
(2008) Trang:
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...