Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
5 (2016) Trang: 24-28
Tạp chí: Khoa học Tài chính Kế toán
Liên kết:

Từ khi gia nhập WTO, thị trường tài chính Việt Nam (TTTCVN) đã có bước phát triển tương đối, thể hiện qua sự tăng trưởng mạnh mẽ của dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và một số dịch vụ tài chính phái sinh khác. Cùng với sự tham gia của nhiều tập đoàn tài chính quốc tế, “sức nóng” của TTTCVN ngày càng tăng. Vấn đề đặt ra có tính cấp thiết là một cơ chế, hệ thống giám sát tài chính chặt chẽ nhằm điều tiết TTTCVN đi đúng hướng. Tháng 3 năm 2008, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia của Việt Nam (UBGSTCQG) đã được thành lập nhằm thực hiện các nhiệm vụ: điều phối hoạt động giám sát chuyên ngành; phân tích, cảnh báo mức độ an toàn của hệ thống tài chính – ngân hàng; nhận định, phân tích nguy cơ rủi ro đối với thị trường tài chính quốc gia;... Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, UBGSTCQG  hoàn thành nhiệm vụ của mình với kết quả còn khiêm tốn do những hạn chế chủ quan, cũng như các nguyên nhân khách quan từ TTTCVN. Vì thế, bài viết này lược khảo kinh nghiệm tổ chức mô hình giám sát tài chính ở một số quốc gia phát triển, trên cơ sở đó đề xuất một số khuyến nghị góp phần hoàn thiện hệ thống giám sát tài chính ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 105-112
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 11-18
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 110-118
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 115-125
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 254-263
Tải về
9 (2017) Trang: 373-385
Tạp chí: Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh, thành phía Nam
(2018) Trang: 189-193
Tạp chí: Cơ chế và chính sách tạo lập nguồn vốn phát triển vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam
7 (2018) Trang: 222-229
Tạp chí: GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS
02 (2017) Trang: 84-90
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
1 (2013) Trang: 240
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 204
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 96
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2012) Trang: 12
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 214
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
412 (2012) Trang: 70
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Nghiên cứu Kinh tế
(2008) Trang:
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...