Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
10 (2017) Trang: 38-46
Tạp chí: Tạp chí Ngân hàng
Liên kết:

Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động và hiệu quả của chính sách tín dụng hỗ trợ lãi suất cho các hộ sản xuất lúa ở huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011-2015 và đưa ra các giải pháp cho việc xây dựng chương trình tín dụng cho sản xuất lúa gạo trong vùng nghiên cứu. Để đạt được các mục tiêu này, nghiên cứu đã áp dụng khung đánh giá của Heckman, James J., Hidehiko Ichimura và Petra Todd. (1998), phân tích thống kê mô tả; và phân tích điểm kết hợp (PSM). Kết quả nghiên cứu cho thấy trong giai đoạn 2011-2015, tổng số vốn vay, số khoản vay, số hộ sản xuất lúa vay vốn tại Vĩnh Thành tăng; tín dụng hỗ trợ lãi suất đã được sử dụng để đầu vào, thuê lao động trước mùa vụ và khi thu hoạch; thu nhập ròng của các hộ sản xuất lúa gạo nhận được khoản vay được hỗ trợ lãi suất đã tăng lên khoảng 45 triệu đồng / năm. Những kết quả này là cơ sở khoa học cho các giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả chính sách tín dụng.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 105-112
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 11-18
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 110-118
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 115-125
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 254-263
Tải về
9 (2017) Trang: 373-385
Tạp chí: Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh, thành phía Nam
(2018) Trang: 189-193
Tạp chí: Cơ chế và chính sách tạo lập nguồn vốn phát triển vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam
7 (2018) Trang: 222-229
Tạp chí: GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS
02 (2017) Trang: 84-90
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
1 (2013) Trang: 240
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 204
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 96
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2012) Trang: 12
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 214
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
412 (2012) Trang: 70
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Nghiên cứu Kinh tế
(2008) Trang:
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...