Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4 (2019) Trang:
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế
Liên kết:

Bài viết này hệ thống lại một số lý luận cơ bản về vấn đề kinh doanh homestay trong du lịch nông thôn nhằm thảo luận về những lợi ích và giải pháp phát triển loại hình du lịch này trong thời gian tới. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu thực trạng mang tính gợi mở và thảo luận nhằm tìm kiếm ý tưởng phát triển hoạt động du lịch nói chung, hoạt động kinh doanh homestay trong lĩnh vực du lịch nông thôn nói riêng thông qua đó có thể tạo điều kiện nâng cao thu nhập của cư dân địa phương và cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp, bài viết đã xác định được: (1) các lợi ích và (2) giải pháp phát triển mô hình kinh doanh homestay trong lĩnh vực du lịch nông thôn. Qua nghiên cứu, nhóm tác giả đã đề xuất một số ý kiến đóng góp đến các nhà quản lý địa phương là chủ yếu nhằm có thể đánh giá vấn đề phát triển kinh tế du lịch tại địa phương mình được tốt hơn.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 105-112
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 11-18
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 110-118
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 115-125
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 254-263
Tải về
9 (2017) Trang: 373-385
Tạp chí: Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh, thành phía Nam
(2018) Trang: 189-193
Tạp chí: Cơ chế và chính sách tạo lập nguồn vốn phát triển vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam
7 (2018) Trang: 222-229
Tạp chí: GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS
02 (2017) Trang: 84-90
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
1 (2013) Trang: 240
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 204
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 96
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2012) Trang: 12
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 214
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
412 (2012) Trang: 70
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Nghiên cứu Kinh tế
(2008) Trang:
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...