Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
20 (2016) Trang: 46-50
Tạp chí: Tạp chí Ngân hàng
Liên kết:

Nghiên cứu này tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng vay vốn ngân hàng; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Số liệu nghiên cứu được thu thập từ 206 DNNVV đang hoạt động tại quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy, huyện Phong Điền trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Bằng phương pháp phân tích bằng mô hình Probit, Tobit; nghiên cứu đã chỉ ra những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng vay vốn ngân hàng của DNNVV là: kinh nghiệm của người quản lý doanh nghiệp, thời gian phát sinh quan hệ nghiệp vụ với ngân hàng, tỷ số sinh lời ROE, tỷ lệ nợ của doanh nghiệp, mục đích vay vốn của doanh nghiệp và tài sản thế chấp; những nhân tố ảnh hưởng đến quy mô lượng vốn vay ngân hàng của DNNVV là: kinh nghiệm của người quản lý doanh nghiệp, thời gian phát sinh quan hệ nghiệp vụ với ngân hàng, quy mô của doanh nghiệp, tỷ số sinh lời ROE, mục đích vay vốn của doanh nghiệp và tài sản thế chấp.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 105-112
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 11-18
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 110-118
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 115-125
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 254-263
Tải về
9 (2017) Trang: 373-385
Tạp chí: Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh, thành phía Nam
(2018) Trang: 189-193
Tạp chí: Cơ chế và chính sách tạo lập nguồn vốn phát triển vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam
7 (2018) Trang: 222-229
Tạp chí: GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS
02 (2017) Trang: 84-90
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
1 (2013) Trang: 240
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 204
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 96
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2012) Trang: 12
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 214
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
412 (2012) Trang: 70
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Nghiên cứu Kinh tế
(2008) Trang:
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...