Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 13 (2010) Trang: 105-112
Tải về

ABSTRACT

This paper is to analyze and to compare the effectiveness of farming shrimp based on semi-intensive cultivation model between Tra Vinh and Bac Lieu province. Data used in the paper is based on directly interviewing 80 households with randomly samply. Source of secondary data is from the Departments of Agriculture and Rural Development. Descriptive analysis is concerned in the paper. Findings mentioned that both Tra Vinh and Bac Lieu provinces had the same advantage of natural condition to produce the farming shrimp based on semi-intensive cultivation model. However, households in Bac Lieu get higher productivity than that of Tra Vinh and the lower production cost. Consequently, households in Bac Lieu got much higher profit than that of Tra Vinh. Finally, some solutions were proposed to improve the farming efficiency of semi-intensive shrimp cultivation model in both provinces.

Keywords: Household?s shrimp farming, efficiency

Title: Household?s shrimp farming efficiency in the Mekong Delta: Case of Comparing Semi-intensive shrimp cultivation model in Tra Vinh and Bac Lieu provinces

TóM TắT

Nghiên cứu này nhằm phân tích và so sánh hiệu quả nuôi tôm theo mô hình bán thâm canh (BTC) của nông hộ ở tỉnh Bạc Liêu và Trà Vinh. Nguồn số liệu được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm: 80 mẫu số liệu sơ cấp được thu thập bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng và số liệu thứ cấp được thu thập từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ở địa bàn nghiên cứu và các nghiên cứu có liên quan. Phương pháp thống kê mô tả sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cả hai tỉnh Bạc Liêu và Trà Vinh đều có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển nuôi tôm theo mô hình BTC. Nông hộ ở Bạc Liêu tạo ra giá trị sản xuất từ tôm theo mô hình BTC cao hơn, đồng thời chi phí sản xuất cũng thấp hơn so với nông hộ ở Trà Vinh, do vậy mà nông hộ ở Bạc Liêu đạt lợi nhuận từ mô hình sản xuất tôm BTC cao hơn so với ở Trà Vinh. Một số giải pháp được nhóm nghiên cứu đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất của mô hình nuôi tôm BTC ở hai tỉnh Bạc Liêu và Trà Vinh.

Từ khóa: hộ nuôi tôm, hiệu quả

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 11-18
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 110-118
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 115-125
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 254-263
Tải về
9 (2017) Trang: 373-385
Tạp chí: Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh, thành phía Nam
(2018) Trang: 189-193
Tạp chí: Cơ chế và chính sách tạo lập nguồn vốn phát triển vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam
7 (2018) Trang: 222-229
Tạp chí: GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS
02 (2017) Trang: 84-90
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
1 (2013) Trang: 240
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 204
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 96
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2012) Trang: 12
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 214
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
412 (2012) Trang: 70
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Nghiên cứu Kinh tế
(2008) Trang:
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...