Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 1-6
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:07/05/2015

Ngày chấp nhận: 27/10/2015

 

Title:

Studies on antibacterial and antioxidant activities of methanolic extract from Streptocaulonjuventas Merr.

Từ khóa:

Cây Hà Thủ Ô, chất kháng oxy hóa, DPPH, kháng khuẩn

Keywords:

Antioxidant, anti-bacteria, DPPH, Streptocaulon juventas

ABSTRACT

The purpose of this research is to study antimicrobial and antioxidant activities of Streptocaulon juventas (Merr.). Antimicrobial and antioxidant activities of vine and leaf methanol extracts of S. juventas were tested using the Kirby-Bauer and DPPH methods, respectively. The results proved that the methanol extract of S. juventas had high efficiency in antimicrobial activity with the MIC value at16 µg/ml on two bacterial strains Escherichia coli and Staphylococcus aureus and higher antimicrobial rate than that of the antibiotic ampicillin (MIC = 64 µg/ml) and amoxicillin (MIC E. coli = 64 µg/ml and MIC S. aureus = 16 µg/ml). The results also showed that the DPPH scavenging activity of S. juventas was high (IC50 = 349.35 µg/ml). However, the antioxidant ability was 15.5 times lower than that of vitamin C (IC50 = 22.55 µg/ml).

TÓM TẮT

Khả năng kháng khuẩn và kháng oxy hóa của cao methanol cây Hà Thủ Ô trắng (thân và lá) đã được khảo sát. Bộ phận của cây Hà Thủ Ô được ly trích bằng dung môi methanol. Khả năng kháng vi khuẩn Escherichia coli và Staphylococcus aureus được xác định bằng phương pháp Kirby-Bauer (Bauer et al., 1959; Bauer et al., 1966; Hudzicki, 2014) và khả năng kháng oxy hóa được tiến hành bằng phương pháp sử dụng DPPH (2,2-diphenyl-1 picrylhydrazyl). Kết quả chứng minh hiệu quả kháng khuẩn của cao methanol cây Hà Thủ Ô rất cao ở giá trị MIC =16 µg/ml đối với 2 dòng vi khuẩn Escherichia coli và Staphylococcus aureus. Cao chiết methanol cây Hà Thủ Ô có khả năng kháng vi khuẩn Escherichia coli và Staphylococcus aureus cao hơn thuốc kháng sinh chuẩn ampicillin (MIC = 64 µg/ml) và amoxicillin (MICE. coli = 64 µg/mlvà MICS. aureus = 16 µg/ml). Hiệu quả loại bỏ gốc tự do hydro ở DPPH của cao Hà Thủ Ô (IC50 = 349,35 µg/ml) thấp hơn so với vitamin C 15,5 lần (IC50 = 22,55 µg/ml).

 

Các bài báo khác
Số 35 (2014) Trang: 104-110
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 115-124
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 163-171
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 22-31
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 29-36
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 46-52
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 50-57
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 52-59
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 94-101
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía Nam lần III – năm 2013 “Công nghệ sinh học vì cuộc sống”
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...