Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 35 (2014) Trang: 104-110
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 07/08/2014

Ngày chấp nhận: 29/12/2014

Title:

Study on antioxidant potential of methanol extracts from Acanthus ilicifolius L.

Từ khóa:

Cây Ô rô, chất kháng oxy hóa, DPPH, strees oxy hóa, TAS

Keywords:

Acanthus ilicifolius L., antioxidant, DPPH, oxidative stress, TAS

ABSTRACT

This research aims to study antioxidant activity of Acanthus ilicifolius located both in saline and fresh water. The methanol extracts from three major parts including root, stem and leaf of Acanthus ilicifolius, , were determined for their antioxidant activity by DPPH (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl) and TAS (Total Antioxidant Status) methods. The TAS result proved that Acanthus ilicifolius could eliminate almost total free radicals (approximately 90%) at the extract concentration of 1.5 mg/mL. Antioxidant capacity of Acanthus ilicifolius was approximately 900 times higher than that of vitamin C. The DPPH result also presented the efficiency of hydrogen free radical scavenging. Methanolic extracts at concentration of 400 mg/mL could remove about 90% free radicals.

TÓM TẮT

Khả năng kháng oxy hóa của cao methanol các bộ phận của cây Ô rô nước mặn và nước ngọt được khảo sát. Các bộ phận của cây Ô rô đã được ly trích các chất bằng dung môi methanol. Khả năng kháng oxy hóa được xác định bằng phương pháp DPPH (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl) và TAS (Total Antioxidant Status) in vitro. Kết quả chứng minh hiệu quả loại bỏ gốc tự do tổng số của cao methanol chiết từ các bộ phận cây Ô rô rất cao (hơn 90%) ở nồng độ cao 1,5 mg/mL, khả năng kháng oxy hóa của cây Ô rô cao hơn chất kháng oxy hóa chuẩn vitamin C khoảng 900 lần. Các bộ phận cây Ô rô đều có hiệu quả loại bỏ gốc tự do hydro ở DPPH khá cao (90%) ở nồng độ cao methanol 400 mg/mL.

Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 115-124
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 163-171
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 22-31
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 29-36
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 46-52
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 50-57
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 52-59
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 94-101
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía Nam lần III – năm 2013 “Công nghệ sinh học vì cuộc sống”
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...