Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 23b (2012) Trang: 115-124
Tải về

ABSTRACT

Hyperglycemia increase in oxidative stress results in diabetic complication. This study evaluated the anti-diabetic potential of ethanolic extracts from root, leaf, green and ripe fruits of Morinda citrifolia by determining their antioxidant and antihyperglycemic activities in vitro and in vivo. The antioxidant activity was determined through the measurement of DPPH radical scavenging activity in vitro. Mice were induced diabetes by using alloxan monohydrate. The extracts of Morinda citrifolia could suppress hyperglycemia in diabetic mice by the oral intake. Finally, the antioxidant effect of these plant extracts in the kidneys of experimental diabetic mice was observed through the total antioxidant status (TAS) in kidney of mice. The results showed that oral administration of ethanolic extracts (200 mg/kg ì 2 times/ day) could make lower the glucose level of blood as well as the commercial antidiabetic drug (glucofast), and reduced oxidative stress-mediated damage in diabetic kidneys. The results also proved that Morinda citrifolia ethanolic extracts improved the DPPH radical scavenging activity in vitro.

Keywords: Diabetic, DPPH, TAS, antihyperglycemic, Morinda citrifolia

Title:   Studies on hypoglycemic and antioxidant activities of ethnolic extracts from Morinda citrifolia L. in diabetic mice

TóM TắT

Tăng đường huyết làm gia tăng sự tạo thành stress oxy hóa là nguyên nhân của những biến chứng phức tạp ở bệnh tiểu đường (BTĐ). Nghiên cứu này khảo sát hiệu quả điều trị BTĐ của cao ethanol rễ, lá, trái xanh và trái chín cây Nhàu thông qua khả năng chống oxy hóa và hạ đường huyết in vivo và vi vitro. Hoạt động chống oxy hóa được xác định thông qua khả năng làm sạch gốc tự do DPPH in vitro. Chuột được gây bệnh tiểu đường bằng dung dịch alloxan monohydrate (AM). Sau đó, chuột BTĐ được điều trị bệnh với cao ethanol các bộ phận cây Nhàu. Thận của nhóm chuột điều trị BTĐ được khảo sát hiệu quả chống oxy hóa thông qua khả năng chống oxy hóa tổng số (TAS). Kết quả cho thấy, sau khi chuột BTĐ uống cao chiết cây Nhàu với liều lượng 200 mg/kg ì2 lần/ ngày có đường huyết tương đương nhóm chuột BTĐ được điều trị với thuốc trị tiểu đường glucofast và giảm thiểu stress oxy hóa trong thận. Kết quả cũng chứng minh rằng dịch chiết ethanol cây Nhàu cải thiện khả năng làm sạch gốc tự do DPPH in vitro.

Từ khóa: Bệnh tiểu đường, DPPH, TAS, sự tăng đường huyết, cây Nhàu

Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 104-110
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 163-171
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 22-31
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 29-36
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 46-52
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 50-57
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 52-59
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 94-101
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía Nam lần III – năm 2013 “Công nghệ sinh học vì cuộc sống”
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...