Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 46-52
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 14/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 22/06/2018

Ngày duyệt đăng: 27/12/2018

 

Title:

Investigation of bioactivities of the extract from Premna serratifolia (L.) leaves

Từ khóa:

Kháng oxi hóa, kháng khuẩn, kháng viêm, Premna serratifolia (L.)

Keywords:

Antioxidant, antimicrobial, anti-inflammatory, Premna serratifolia (L.)

ABSTRACT

This study is aimed to evaluate antioxidant, anti-inflammatory and antibacterial activities of the methanolic leaf extract of Premna serratifolia (L.). The results showed that the methanolic leaf extract displayed good antioxidant activities for DPPH, ABTS•+ and reducing power methods. In addition, this extract gave high antimicrobial effect against six bacterial strains including: Escherichia coli, Samonella typhimurium, Listeria innocua, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa and Vibrio parahaemolyticus. However, it had no effectiveness when testing with Bacillus cereus and Enterobacter cloacae. Besides, the methanolic leaf extract of Premna serratifolia (L.) possessed very high anti-inflammatory activity, with IC50 = 4.33±0.52 µg/mL. Total phenolic and total flavonoid contents were 59.55±0.22 mg GAE/g and 609.62±15.21 mg QE/g, respectively. These findings indicated that Premna serratifolia (L.) is a very potential herb containing lots of natural antioxidant and antibacterial compounds.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá hoạt tính kháng oxi hóa, kháng khuẩn và kháng viêm của cao chiết methanol lá Vọng Cách (Premna serratifolia (L.). Kết quả cho thấy, cao chiết thể hiện hoạt tính kháng oxi hóa tốt khi khảo sát cả ba phương pháp DPPH, ABTS•+ và khử sắt. Thêm vào đó, cao chiết này cũng cho hiệu quả kháng khuẩn cao với 6 chủng vi khuẩn: Escherichia coli, Samonella typhimurium, Listeria innocua, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa và Vibrio parahaemolyticus, tuy nhiên nó không hiệu quả kháng lại 2 chủng vi khuẩn Bacillus cereus và Enterobacter cloacae khi thử nghiệm. Ngoài ra, cao chiết methanol lá Vọng Cách cũng thể hiện hoạt tính kháng viêm in vitro cao với giá trị IC50 = 4,33±0,52 µg/mL. Hàm lượng polyphenol và flavonoid được xác định là 59,55±0,22 mg GAE/g cao chiết và 609,62±15,21 mg QE/g cao chiết. Nghiên cứucho thấy, cây Vọng Cách là một dược liệu tiềm năng chứa nhiều các hợp chất kháng oxi hóa và kháng khuẩn tự nhiên.

Trích dẫn: Đái Thị Xuân Trang, Trần Chí Linh, Nguyễn Thanh Nhị, Phan Kim Định, Trần Thanh Mến và Nguyễn Trọng Tuân, 2018. Khảo sát hoạt tính sinh học của cao chiết lá cây vọng cách (Premna serratifolia (L.)). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(9A): 46-52.

Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 104-110
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 115-124
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 163-171
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 22-31
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 29-36
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 50-57
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 52-59
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 94-101
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía Nam lần III – năm 2013 “Công nghệ sinh học vì cuộc sống”
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...