Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 19(2014) Trang: 87-94
Tạp chí: Pha?t triê?n va? Hô?i nhâ?p
Liên kết: http://

Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ nghèo phụ thuộc vào các yếu tố sau: lương vôn vay, kỳ hạn, lãi suất, rui ro, hương dân sau khi vay, diên tich đât, ty trong vôn sư dung cho san xuât va sô lao đông trong đó có 05 yếu tố có mối tương quan thuận là: lương vôn vay, hương dân sau khi vay, diên tich đât, ty trong vôn sư dung cho san xuât va sô lao đông. Ngược lại thì các yếu tố: kỳ hạn, lãi suất và rui ro có mối tương quan nghịch (-) với hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ nghèo. Ngoài ra, nghiên cứu còn được sử dụng kiểm định T-Test và kiểm tra Chi Binh phương để đánh giá khả năng thoát nghèo của các hộ vay vốn. Trên cơ sở kết quả phân tích, đề xuất các giải pháp giup hộ nghèo trên địa bàn tinh Sóc Trăng sư dung vốn vay có hiệu quả hơn để có thể làm tăng thu nhập và sớm thoát ngheo

Các bài báo khác
Số tạp chí số 13 (406)(2014) Trang: 38-40
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 8 (401)(2014) Trang: 39-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí 30(2014) Trang: 68-76
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Số tạp chí Số 5 (398)(2014) Trang: 33-36
Tạp chí: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 2(2014) Trang: 48-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...