Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 50(2014) Trang: 39-48
Tạp chí: Khoa Học và Công Nghệ Chăn Nuôi
Liên kết:

A study was conducted at the Experimental farm in Long Hoa commune, Binh Thuy district, Can Tho city to evaluate the effects of different replacement levels of Paederia tomentosa (PT) for Para grass in diets on nutrient utilization, growth performance, apparent nutrient digestibility and economic returns of growing crossbred rabbits. The feeding trial was a completely randomized design with 5 treatments and three replications. The treatments were 5 levels of 0, 25, 50, 75 and 100% Paederia tomentosa replacing Para grass (correspondings to the RM0, RM25, RM50, RM75 and RM100 treatments). There were 4 growing crossbred rabbits at 8 weeks of age (sexual balance) per experimental unit and the experimental time lasted in 12 weeks. The nutrient digestibility trial was done on 12 week- old crossbred rabbits in 7days to evaluate apparent nutrient digestibility and nitrogen retention. The results showed that PG intakes gradually decreased with increasing levels of PT in the diets, while paederia tomentosa intakes increased.

Các bài báo khác
Số tạp chí số 13 (406)(2014) Trang: 38-40
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 8 (401)(2014) Trang: 39-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí 30(2014) Trang: 68-76
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Số tạp chí Số 5 (398)(2014) Trang: 33-36
Tạp chí: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 2(2014) Trang: 48-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...