Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 49(2014) Trang: 93-100
Tạp chí: Khoa Học và Công Nghệ Chăn Nuôi
Liên kết: http://

Effect of storage time, turning times of eggs on hatchability of Guinea fowl eggs by small incubator

A study was done at the Experimental farm in Long Hoa commune, Binh Thuy district, Can Tho city in which 5400 Guinea fowl eggs were incubated by a small size multi-stage incubator. It was 2 *3 factorial design, the first factor being storage time (3 and 4 days) and the second one being turning times of egg (4, 6 and 8 times per day night). The objective of study was to determine incubation method (temperature and humidity in incubator) and evaluate the effect of storage time and turning times of the egg on fertile egg ratio, hatchability of Guinea fowl eggs. The results showed that three- day stored eggs and 6 times of turning eggs gave higher alive fertile egg ratio, lower embryo mortality and higher hatched chick ratio (P

Key words: Incubator, embryo mortality, fertile egg, hatched chick

Các bài báo khác
Số tạp chí số 13 (406)(2014) Trang: 38-40
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 8 (401)(2014) Trang: 39-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí 30(2014) Trang: 68-76
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Số tạp chí Số 5 (398)(2014) Trang: 33-36
Tạp chí: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 2(2014) Trang: 48-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...