Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 50(2014) Trang: 20-29
Tạp chí: Khoa Học và Công Nghệ Chăn Nuôi
Liên kết:

A study was carried out at the Experimental farm in Long Hoa commune, Binh Thuy district, Can Tho city. The aim of this study was to determine optimum level of metabolisable energy (ME) in the diets and to evaluate feed utilization, growth performance, nutrient digestibility and carsass performance of growing Californian rabbits. Sixty Californian rabbits at 6 weeks of age were arranged in a completely randomized design with 5 treatments and 3 replications and 4 balanced sex rabbits per experimental unit. The 5 dietary treatments were different ME levels of 10.0; 10.5; 11.0; 11.5 và 12.0 MJ/kgDM feed, respectively. The apparent nutrient digestibility was done on the 12-week old rabbits in 7 days to evaluate apparent nutrient digestibility and nitrogen retention. The results of study indicated that ME intakes increased.

Các bài báo khác
Số tạp chí số 13 (406)(2014) Trang: 38-40
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 8 (401)(2014) Trang: 39-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí 30(2014) Trang: 68-76
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Số tạp chí Số 5 (398)(2014) Trang: 33-36
Tạp chí: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 2(2014) Trang: 48-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...