Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Số 9(2014) Trang: 82-87
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các yến tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của nông hộ nuôi tôm sú ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Số liệu của nghiên cứu được thu thập từ 133 nông hộ nuôi tôm sú theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng. ứng dụng phương pháp phân tích hồi qui tuyến tính đa biến cho thấy, các yếu tố tương quan nghịch đến hiệu quả tài chính của nông hộ là số rủi ro, chi phí lao động, chi phí xử lý ao, diện tích nuôi, ngược lại yếu tố tập huấn kỹ thuật có tác động tích cực đến hiệu quả tài chính của nông hộ nuôi tôm sú ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Các bài báo khác
Số tạp chí số 13 (406)(2014) Trang: 38-40
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 8 (401)(2014) Trang: 39-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí 30(2014) Trang: 68-76
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Số tạp chí Số 5 (398)(2014) Trang: 33-36
Tạp chí: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 2(2014) Trang: 48-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...