Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Số 3(2014) Trang: 145-152
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Lâm Nghiệp
Liên kết: http://

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích màng bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis-DEA) để đánh giá hiệu quả sản xuất lúa của nông hộ trên địa bàn tỉnh An Giang. Số liệu nghiên cứu được thu thập từ 250 nông hộ sản xuất lúa ở các huyện Châu Phú, Tri Tôn, Chợ Mới tỉnh An Giang. Nghiên cứu sử dụng phương pháp tiếp cận phi tham số DEA để đo lường hiệu quả sử dụng chi phí trên cơ sở ước lượng tổng hợp hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân phối nguồn lực của các hộ sản xuất lúa. Hơn thế, nghiên cứu còn ước lượng và so sánh hiệu quả theo quy mô sản xuất lúa của các nông hộ. Kết quả chỉ ra rằng, nông hộ đạt hiệu quả kỹ thuật tương đối tốt, hiệu quả phân phối nguồn lực và hiệu quả chi phí đạt mức trung bình. Trong khi đó, đa số nông hộ sản xuất lúa ở vụ Đông xuân và Hè thu đều đạt hiệu quả quy mô khá tốt.

Các bài báo khác
Số tạp chí số 13 (406)(2014) Trang: 38-40
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 8 (401)(2014) Trang: 39-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí 30(2014) Trang: 68-76
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Số tạp chí Số 5 (398)(2014) Trang: 33-36
Tạp chí: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 2(2014) Trang: 48-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...