Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí số 5(2014) Trang: 88-95
Tạp chí: Khoa học Chính trị
Liên kết:

Bảo đảm an sinh xã hội (ASXH) được xác định là vấn đề trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững của mỗi quốc gia. ASXH là sự an toàn của cuộc sống con người, từ cá nhân đến cộng đồng, tạo tiền đề và động lực cho phát triển con người và xã hội. Trong những năm qua, công tác phát triển ASXH ở nước ta đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 29% (năm 2002) xuống còn 9,5% (năm 2011); chỉ số phát triển con người (HDI) tăng từ mức 0,683 (năm 2000) lên mức 0,728 (năm 2011), xếp thứ 128/187 nước, thuộc nhóm trung bình cao của thế giới. hệ thống pháp luật, chính sách hỗ trợ về ASXH ngày càng được hoàn thiện. Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều yếu kém trong công tác ASXH chưa được giải quyết. Tỷ lệ nghèo giảm nhưng vẫn ở mức cao, sự phân hóa giàu nghèo có xu hướng gia tăng, vấn đề việc làm và thất nghiệp vẫn còn nhiều bất cập,? Bài viết này nghiên cứu kinh nghiệm thành công của một số quốc gia về đảm bảo ASXH từ đó đề xuất một số bài học kinh nghiệm để hoàn thiện hệ thống chính sách ASXH cho Việt Nam.

Các bài báo khác
Số tạp chí số 13 (406)(2014) Trang: 38-40
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 8 (401)(2014) Trang: 39-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí 30(2014) Trang: 68-76
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Số tạp chí Số 5 (398)(2014) Trang: 33-36
Tạp chí: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 2(2014) Trang: 48-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...