Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 49(2014) Trang: 35-43
Tạp chí: Khoa Học và Công Nghệ Chăn Nuôi
Liên kết:

Effect of utilization of Arachis pintoi in diets on feed intakes, growth performance and economic returns
of Guinea fowls
A study was conducted to measure utilization of Arachis pintoi in the concentrate basal diet for growing Guinea fowls. A total of 150 Guinea fowls at 6 weeks of age were arranged in a completely randomized design with 5 treatments as 5 diets and 3 replicates, with 10 birds per experimental unit. The 5 dietary treatments consisted of a basal diet (TAHH100) with only concentrate, in four other diets, levels of concentrate gradually decreased from 10, 15, 20 and 25% of the basal diet (corresponding to the TAHH90, TAHH 85, TAHH80, TAHH75 diets, respectively), while the Arachis pintoi fed ad libitum. The trial lasted 10 weeks to evaluate nutrient intakes, growth performance and profit of Guinea fowls. The results showed that the daily Arachis pintoi intake gradually increased when decreasing concentrate levels in the diets (P


Key words: Guinea fowl, nutrient consume, profit, green forage, weight gain

Các bài báo khác
Số tạp chí số 13 (406)(2014) Trang: 38-40
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 8 (401)(2014) Trang: 39-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí 30(2014) Trang: 68-76
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Số tạp chí Số 5 (398)(2014) Trang: 33-36
Tạp chí: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 2(2014) Trang: 48-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...