Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 222(2017) Trang: 84-89
Tạp chí: KHKT chan nuoi
Liên kết:

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 8 nghiệm thức và 4 lần lặp lại tại trường Đại học Cần Thơ. Các nghiệm thức tương ứng với các tỷ lệ xơ dừa 0; 0,5; 1; 1,5 so với phân bò và có hoặc không có chế phẩm Trichoderma (2 g/kg phân bò). Kết quả thí nghiệm cho thấy sau 60 ngày ủ cho thấy tỷ lệ chất độn và việc bổ sung chế phẩm vi sinh Trichoderma có ảnh hưởng đến hoạt động phân giải của các vi sinh vật giúp biến đổi nhanh hơn các chất hữu cơ thành chất vô cơ hữu ích cho cây trồng. Thí nghiệm với tỷ lệ 1:1 đạt hiệu quả cao hơn về khả năng  phân hủy các chất hữu cơ của vi sinh vật.

Các bài báo khác
Số tạp chí 217(2017) Trang: 5-9
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 4 (542)(2017) Trang: 46-56
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 191-192(2017) Trang:
Tạp chí: Tự động hóa ngày nay
Số tạp chí 7 (80)(2017) Trang: 114-120
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...