Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 5(2017) Trang: 66-73
Tạp chí: Dinh dưỡng và thực phẩm
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng maltodextrin (3, 6, 9, 12, 15 và 18%, w/v) bổ sung vào dịch trích thuốc dòi trước khi sấy phun, cũng như điều kiện sấy phun bao gồm: nhiệt độ không khí đầu vào (160, 170, 180, 190 và 200oC) và tốc độ dòng nhập liệu (14, 16, 18, 20 và 22 rpm) đến các đặc tính vật lý và hoạt chất sinh học của bột thuốc dòi thu được. Các thí nghiệm được bố trí riêng lẻ, kết quả tối ưu của thí nghiệm trước làm cơ sở cho việc bố trí ở thí nghiệm sau. Hàm lượng các hợp chất sinh học (anthocyanin, flavonoid, polyphenol và tannin), các đặc tính vật lý của sản phẩm (độ ẩm, hoạt độ nước và kích thước hạt trung bình) sẽ được phân tích đánh giá trong từng thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu cho thấy điều kiện sấy phun tối ưu cho dịch trích thuốc dòi là 180oC, tốc độ dòng nhập liệu 18 rpm và nồng độ maltodextrin bổ sung 9% (w/v). Sản phẩm bột thu được có hàm lượng các hợp chất sinh học ở mức cao và các tính chất vật lý đạt yêu cầu cho việc đóng gói và bảo quản.

Các bài báo khác
Số tạp chí 217(2017) Trang: 5-9
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 4 (542)(2017) Trang: 46-56
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 191-192(2017) Trang:
Tạp chí: Tự động hóa ngày nay
Số tạp chí 7 (80)(2017) Trang: 114-120
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...