Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 10(2017) Trang: 285-294
Tác giả: Trần Ái Kết
Tạp chí: Tạp chí Công thương

Mục tiêu của nghiên cứu này, nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng tới tín dụng thương mại của các doanh nghiệp ngành giao thông vận tải, niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam. Cơ sở dữ liệu sử dụng cho phân tích, là số liệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo tài chính theo quí đã soát xét, của 34 doanh nghiệp ngành giao thông vận tải đang niêm yết ở HOSE và HNX các năm 2015-2016. Phân tích hồi qui dữ liệu bảng theo FEM, đã xác định được các yếu tố ảnh hưởng tới A/R và A/P. Ngoại trừ số năm hoạt động có tác động tích cực; thanh khoản, hàng tồn kho và tài sản cố định cùng có tác động tiêu cực tới A/R. Mặt khác, ngoài qui mô có tác động tích cực; số năm hoạt động, tài sản cố định, tỷ suất sinh lời, thanh khoản và nợ ngân hàng đều tác động tiêu cực tới A/P. Hơn nữa, kết quả hồi qui theo REM xác định số năm hoạt động, ROA, tăng trưởng và nợ ngân hàng là các yếu tố có ảnh hưởng tích cực; trong khi đó qui mô, tài sản cố định và thanh khoản lại có tác động tiêu cực tới NTC của các doanh nghiệp.

Các bài báo khác
Số tạp chí 217(2017) Trang: 5-9
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 4 (542)(2017) Trang: 46-56
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 191-192(2017) Trang:
Tạp chí: Tự động hóa ngày nay
Số tạp chí 7 (80)(2017) Trang: 114-120
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...