Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 223(2017) Trang:
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences & Technics
Liên kết:

The study was carried out on 24 cross-bred Brahman cattle in a 2x3 factorial design with two levels of concentrate supplement (0.5% and 1.5% body weight) and three supplemental sources (60 g soybean oil/kg DM, 60 g fish oil/kg DM and no supplement). Real-time PCR was applied to enumerate the presence of cellulolytic bacteria including Fibrobacter succinogenes, Ruminococcus albus and Ruminococcus flavefaciens and methanogens. It was shown that number of total bacteria, R. albus and R. flavefaciens remained unchanged over 90-day supplementation. However, F. succinogenes was influenced by the addition of both concentrate levels and soybean oil and fish fat with increasing number at the end of the trial (P

Các bài báo khác
Số tạp chí 217(2017) Trang: 5-9
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 4 (542)(2017) Trang: 46-56
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 191-192(2017) Trang:
Tạp chí: Tự động hóa ngày nay
Số tạp chí 7 (80)(2017) Trang: 114-120
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...