Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 220(2017) Trang: 7-12
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu hiện tại nhằm đánh giá ảnh hưởng của đa hình trên gen Growth Hormone (GH) đến khả năng đẻ trứng của chim cút Nhật Bản. Các tính trạng về năng suất trứng được ghi nhận mỗi ngày trên từng cá thể thông qua thí nghiệm nuôi dưỡng chim cút trong 12 tháng đẻ. Kiểu gen của chim cút được xác định bằng phương pháp PCR-RFLP với sự hiện diện của enzyme giới hạn MspI. Kết quả cho thấy năng suất bình quân của chim cút đạt 266,3 quả/mái/năm với số lượng trứng cao và ổn định trong 5 tháng đẻ đầu tiên. Trên intron 1 của gen GH, đột biến GH/MspI có 3 kiểu gen với tần số xuất hiện tương ứng là 28,0% (AA); 45,1% (AB) và 26,9% (BB). Các kiểu gen này có ảnh hưởng đến năng suất trứng, số trứng có phôi và số con nở ra trong 12 tháng đẻ với năng suất trứng cao nhất thuộc về cút mang kiểu gen BB (280,9 quả/mái)

Các bài báo khác
Số tạp chí 217(2017) Trang: 5-9
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 4 (542)(2017) Trang: 46-56
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 191-192(2017) Trang:
Tạp chí: Tự động hóa ngày nay
Số tạp chí 7 (80)(2017) Trang: 114-120
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...