Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 73(2017) Trang: 54-63
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi
Liên kết:

An experiment was carried out to determine the effect of catfish by-product protein hydrolysate (TP), probiotic (LacProbi) and organic acids (Poulacid) in diets on performances and meat quality of Noi chickens. 168 Noi male chickens at 4 weeks of age were randomly distributed in a completely randomized design experiment, with 4 treatments and 3 replicates (each replicate consisted of 14 birds/pen). Treatments were BC: Basal feed + marine fish meal (control); BTP: Basal feed + TP; BTPM: Basal feed + TP + 0.3% probiotic (LacProbi); BTPA: Basal feed + TP + 0.3% organic acid (Poulacid). The results showed that, average daily feed intake (TAAV) was non significant difference between 4 treatments. Howerver, average daily gain (TT) from birds fed BTPM (16.5g/day) and BTPA (16.3 g/day) were slighly higher than that from BTP (15.6g/day) and BC diet (15.7 g/day). Therefore, feed conversion ratio (FCR) in BTPM chickens (3.67 kg feed/kg gain) were sligh lower than the other treatments especially BC (3.93 kg feed/kg gain).The chemical composition (DM, CP, EE and Ash) of chicken meat were non significant diferent among diets, but  EE content were higher in hydrolysate catfish by-product supplementation diets (5.49 - 5.44 %) than that in BC (5.32 %). Moreover, E.coli content in the chicken feces were highest in the chickens fed BC diet (14.1 x 105CFU/g and 190 x 105CFU/g) and lowest in the BTPM chickens (9.1 x 105CFU/g and 153 x 105CFU/g) at 8 and 12 weeks of age. In conclusion,  supplementation of organic acids or probiotic in catfish by-product protein hydrolysate diets of Noi chickens was improved FCR and enhanced fat content  in thick meeat.

Các bài báo khác
Số tạp chí 217(2017) Trang: 5-9
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 4 (542)(2017) Trang: 46-56
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 191-192(2017) Trang:
Tạp chí: Tự động hóa ngày nay
Số tạp chí 7 (80)(2017) Trang: 114-120
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...