Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 26(2017) Trang: 203-212
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu chính là phân tích hiệu quả của mô hình cánh đồng mẫu lớn ở Sóc Trăng và Cần Thơ. Nghiên cứu sử dụng số liệu điều tra 85 nông hộ tham gia (nhóm can thiệp) và 85 nông hộ không tham gia (nhóm kiểm soát) cánh đồng lớn để so sánh sự khác biệt trung bình của các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận. Kết quả cho thấy, nông hộ tham gia cánh đồng lớn sản xuất có hiệu quả hơn so với nông hộ không tham gia cánh đồng lớn. Kết quả phân tích mô hình hồi quy cũng cho thấy nông hộ tham gia cánh đồng mẫu lớn đạt lợi nhuận cao hơn nông hộ không tham gia, nông hộ tham gia cánh đồng lớn ở Cần Thơ có hiệu quả cao hơn nông tham gia chương trình ở Sóc Trăng. Ngoài ra, các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận cũng được phân tích.

Các bài báo khác
Số tạp chí 217(2017) Trang: 5-9
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 4 (542)(2017) Trang: 46-56
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 191-192(2017) Trang:
Tạp chí: Tự động hóa ngày nay
Số tạp chí 7 (80)(2017) Trang: 114-120
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...