Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 220(2017) Trang: 2-7
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

Nghiên cứu hiện tại được tiến hành nhằm đánh giá sự liên kết giữa đa hình gen Growth Hormone (GH/MspI) đến năng suất sinh sản của gà Nòi nuôi tại Đồng bằng sông Cửu Long. Tổng cộng 194 gà Nòi mái trong giai đoạn đẻ trứng (từ tuần tuổi 26) được nuôi theo phương pháp cá thể để ghi nhận các chỉ tiêu về năng suất trứng mỗi ngày. Xác định kiểu gen gà bằng phương pháp PCR-RFLP sử dụng enzyme cắt giới hạn MspI. Kết quả, năng suất trứng trung bình của gà đạt 93,2 quả/mái/12 tháng đẻ, trong đó năng suất trứng cao nhất từ tháng đẻ thứ 2 đến tháng đẻ thứ 5 (9,8-10,5 quả/tháng). Tại đa hình GH/MspI tồn tại 3 alen và 6 kiểu gen với tần số alen A và kiểu gen AA cao nhất trong quần thể (tương ứng 76% và 59%). Bên cạnh đó, kết quả phân tích mối liên kết giữa đa hình GH/MspI với các tính trạng sinh sản của gà Nòi cho thấy đa hình này ảnh hưởng đến số lượng trứng và số gà con nở ra, theo đó gà mang kiểu gen BB cho kết quả cao nhất (137,8 quả/mái/12 tháng đẻ và 93,2 gà con/mái/năm)

Các bài báo khác
Số tạp chí 217(2017) Trang: 5-9
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 4 (542)(2017) Trang: 46-56
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 191-192(2017) Trang:
Tạp chí: Tự động hóa ngày nay
Số tạp chí 7 (80)(2017) Trang: 114-120
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...