Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 218(2017) Trang: 2-7
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

Trong nghiên cứu này, mối quan hệ đa hình di truyền của thụ thể hormone tăng trưởng (GHR, growth hormone receptor) với các tính trạng về năng suất thịt và chất lượng quày thịt gà Tàu Vàng được thực hiện. Đa hình di truyền tại điểm đột biến A565G được nhận diện bằng kỹ thuật PCR/RFLP nhờ vào enzyme phân cắt giới hạn Eco72I ở 148 gà trống. Kết quả chỉ ra rằng có mối liên kết đa hình di truyền chặt chẽ của gen GHR với các tính trạng về các khối lượng (sau cắt tiết, sau nhổ lông, thân thịt, ức, thịt ức, thịt đùi), tỉ lệ khối lượngthân thịt, dài ức, hàm lượng can-xi của thịt đùi và giá trị pH lúc 24 giờ sau giết mổ của thịt ức và đùi (P

Các bài báo khác
Số tạp chí 217(2017) Trang: 5-9
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 4 (542)(2017) Trang: 46-56
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 191-192(2017) Trang:
Tạp chí: Tự động hóa ngày nay
Số tạp chí 7 (80)(2017) Trang: 114-120
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...