Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 15 (1)(2017) Trang: 52-59
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Đề tài được thực hiện nhằm tận dụng nguồn lân được hấp phụ trong vỏ sò huyết để làm nguồn bổ sung lân (P) và canxi (Ca) cải thiện một số chỉ tiêu lý hóa đất phèn ở đồng bằng sông Cửu Long vừa cải thiện sinh trưởng cây đậu nành giống MTĐ176 (Glycine max). Ba cây đậu nành được trồng trong chậu và mỗi chậu chứa 5 kg đất phèn/ 5 kg cát. Thí nghiệm được bố trí theo thể hoàn toàn ngẫu nhiên với 10 nghiệm thức và 5 lần lặp lại gồm ĐC1: 5 kg cát và chỉ tưới nước máy; ĐC2: 5 kg cát và bổ sung phân bón hóa học; C3, C4, C5: 5 kg cát + 102 g, 204 g, 408 g vỏ sò huyết sau hấp phụ lân; ĐC6: 5 kg đất và chỉ tưới nước máy; ĐC7: 5 kg đất và bổ sung phân bón hóa học; Đ8, Đ9, Đ10: 5 kg đất + 102 g, 204 g, 408 g vỏ sò huyết sau hấp phụ lân. Một số đặc tính lý hóa chất nền trồng cây và chỉ tiêu sinh học và yếu tố cấu thành năng suất đậu nành được đánh giá vào thời điểm 65 ngày sau khi gieo. Kết quả thí nghiệm cho thấy, các nghiệm thức bổ sung vỏ sò huyết sau hấp phụ lân giúp cải thiện dung trọng, độ rỗng, giá trị pH, và ion hòa tan cụ thể là Ca hòa tan trong đất phèn. Qua đó cải thiện tỷ lệ nảy mầm, tỷ lệ sống và khả năng sinh trưởng của cây đậu nành.  

Các bài báo khác
Số tạp chí 217(2017) Trang: 5-9
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 4 (542)(2017) Trang: 46-56
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 191-192(2017) Trang:
Tạp chí: Tự động hóa ngày nay
Số tạp chí 7 (80)(2017) Trang: 114-120
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...