Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 216(2017) Trang: 14-21
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

Stress nhiệt là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sinh lý, sức đề kháng và sức sản xuất trên bò sữa gây thiệt hại về kinh tế. Nghiên cứu hiện tại được tiến hành để đánh giá ảnh hưởng của stress nhiệt đến các chỉ tiêu sinh lý và sự biểu hiện của protein sốc nhiệt (Hsp70) trên bò sữa. Thí nghiệm 1 được tiến hành trên 18 bò sữa lai (Holstein Friesian x Lai Sind) gồm bò F1, F2 và F3 mỗi loại 6 con, ghi nhận sự biến đổi các chỉ tiêu sinh lý của bò sữa. Thí nghiệm 2, được tiến hành trên 6 bò sữa F3 với 2 nghiệm thức phun sương và không phun sương. Bên cạnh đó, sự biểu hiện của gen Hsp70, được khảo sát bằng kỹ thuật reatime RT-PCR. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tại các thời điểm trong ngày, chỉ số nhiệt ẩm (THI) chuồng nuôi cao (>78) dẫn đến bò sữa luôn trong tình trạng stress nhiệt theo mức độ giảm dần F3>F2>F1. Các chỉ số thân nhiệt, nhịp thở, nhịp tim cao nhất vào buổi trưa và thấp nhất vào buổi sáng. Chỉ số THI chuồng nuôi và các chỉ tiêu sinh lý có mối tương quan dương đối với bò F3 (0,21-0,53) và sự tương quan này giảm dần ở bò F2 (0,21-0,39) và bò F1 (0,18-0,37). Mặt khác hệ thống phun sương giúp đưa các chỉ tiêu sinh lý của bò sữa F3 từ trạng thái stress nặng về trạng thái stress nhẹ. Khi mức độ stress nhiệt của bò sữa F3 cao, sự biểu hiện của gen mã hóa protein sốc nhiệt Hsp70 có xu hướng tăng (1,17 lần).

Các bài báo khác
Số tạp chí 217(2017) Trang: 5-9
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 4 (542)(2017) Trang: 46-56
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 191-192(2017) Trang:
Tạp chí: Tự động hóa ngày nay
Số tạp chí 7 (80)(2017) Trang: 114-120
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...