Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 55(5A)(2017) Trang: 74-82
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Liên kết:

This study was conducted to identify the factors affecting the soluble protein extraction from cultured snakehead fish muscle, a protein that has high bioavailability and nutritional value. The study investigated the ratio of fish muscle and water (from 1:1 to 1:5 w/v) as well as suitable salt (NaCl) concentration (from 0.05 M to 0.25 M) for soluble protein extraction to be highly effective. Research has applied a response surface methodology using a central composite design to optimize the effect of temperature and time on soluble protein extraction. In addition, the study investigated the effect of pH of salt solution (pH 2 to pH 12) on the efficiency of soluble protein extraction from cultured snakehead fish muscle. As a result, the use of 0.15 M NaCl with 1:2 ratio of fish muscle and salt solution gave high soluble protein extraction efficiency. The optimum extraction temperature and time showed that, the optimum condition for solubilization of soluble protein was determined as 34.8°C and 15.2 min respectively, and the appropriate pH value was also determined as pH 10. At the optimum extraction conditions, soluble protein recovery calculated by total protein of fish muscle were 14.39±0.18%. 

Các bài báo khác
Số tạp chí 1859-3917(2017) Trang: 41-45
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Xã hội
Số tạp chí 4+5(2017) Trang: 80-85
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 51(2017) Trang: 57
Tạp chí: Trường Đại Học Sư Phạm 2 - Tạp chí Khoa học
Số tạp chí 1(2017) Trang: 44-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Số tạp chí 55 (4E23)(2017) Trang: 304-307
Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry
Số tạp chí 2-2017(2017) Trang: 79-86
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 19(2017) Trang: 3-11
Tạp chí: Đo lường điều khiển và Tự động hóa
Số tạp chí 27(2017) Trang: 100-108
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Đại học Sài Gòn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...