Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 2(75)(2017) Trang: 47-52
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam

Nghiên cứu cho thấy các liều chiếu xạ tia gamma nguồn 60Co khác nhau có ảnh hưởng đến hầu hết các chỉ tiêu sinh trưởng như số chồi, số lá và số củ của các dòng huệ đơn cánh (Polianthes tuberosa L.). Nhìn chung, khi liều chiếu xạ càng cao thì sự phát triển của các chỉ tiêu này càng giảm trừ nghiệm thức 25 Gy cho số củ tốt nhất. Về đặc điểm ra hoa, dòng hoa huệ với liều chiếu xạ 25 Gy cho kết quả tốt ở hầu hết các chỉ tiêu ra hoa. Số lượng cánh hoa tăng từ 6 cánh lên 7 và 8 cánh ở cùng một phát hoa và tần số hoa có 7 cánh là 28; 10 và 12 % và 8 cánh là 15; 56 và 14% ở liều chiếu xạ 15, 25 và 30 Gy theo thứ tự tương ứng. Những dạng bất thường được ghi nhận ở hình thái lá, hoa và mùi thơm như dạng lá có sọc trắng hai bên mép lá xuất hiện với tần số 4% ở dòng hoa huệ xử lý liều 15 Gy và hoa không nở hoàn toàn được và mất mùi thơm với tần số 100% ở dòng hoa huệ xử lý liều 5 Gy. Đây là cơ sở để xác định đặc tính nông học của giống hoa huệ đột biến sau này.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1859-3917(2017) Trang: 41-45
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Xã hội
Số tạp chí 4+5(2017) Trang: 80-85
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 51(2017) Trang: 57
Tạp chí: Trường Đại Học Sư Phạm 2 - Tạp chí Khoa học
Số tạp chí 1(2017) Trang: 44-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Số tạp chí 55 (4E23)(2017) Trang: 304-307
Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry
Số tạp chí 2-2017(2017) Trang: 79-86
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 19(2017) Trang: 3-11
Tạp chí: Đo lường điều khiển và Tự động hóa
Số tạp chí 27(2017) Trang: 100-108
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Đại học Sài Gòn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...