Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 55(5e3,4)(2017) Trang: 445-449
Tạp chí: Tạp chí hóa học
Liên kết:

The fruits of Sonneratia caseolaris (L.) Engl. were extracted successively with n-hexane, chloroform, ethyl acetate and methanol using a soxhlet process to give four corresponding extracts. The antimicrobial activity of these extracts was evaluated by Broth microdilution assay against 8 microbial strains. The results showed that the chloroform extract exhibited the antibacterial activity against B. subtillis with the MIC value 400 µg/mL, both the chloroform and ethyl acetate extracts possessed the antifungal activity against A. niger with the same MIC value. The phytochemical study on the chloroform extract led to the isolation of four triterpenoids including oleanolic acid (1), 3β-O-acetyloleanolic acid (2), maslinic acid (3), and arjunolic acid (4), in which (4) is previously undescribed compound from such species. The structures of these compounds were elucidated by ESI-MS, NMR spectral analysis and compared with published data.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1859-3917(2017) Trang: 41-45
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Xã hội
Số tạp chí 4+5(2017) Trang: 80-85
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 51(2017) Trang: 57
Tạp chí: Trường Đại Học Sư Phạm 2 - Tạp chí Khoa học
Số tạp chí 1(2017) Trang: 44-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Số tạp chí 55 (4E23)(2017) Trang: 304-307
Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry
Số tạp chí 2-2017(2017) Trang: 79-86
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 19(2017) Trang: 3-11
Tạp chí: Đo lường điều khiển và Tự động hóa
Số tạp chí 27(2017) Trang: 100-108
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Đại học Sài Gòn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...