Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 26(2017) Trang: 93-101
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Bài viết này nghiên cứu tác động điều tiết của mức độ thực hiện hợp đồng phụ công nghiệp đến mối quan hệ giữa nguồn lực bên trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và hiệu quả hoạt động kinh doanh (HQHĐKD) tại Việt Nam. Sử dụng Lý thuyết nguồn lực công ty, nghiên cứu này giả thuyết rằng, doanh nghiệp càng tăng cường thực hiện hợp đồng phụ thì vốn từ vay nợ và nguồn lực marketing càng làm giảm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, trong khi đó trình độ của chủ doanh nghiệp làm tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu điều tra DNNVV hoạt động trong lĩnh vực chế tạo ở Việt Nam. Kết quả kiểm định tại 260 DNNVV có thực hiện hợp đồng phụ đã chỉ ra rằng, các giả thuyết đặt ra không thể bác bỏ. Tuy nhiên, nghiên cứu thất bại để chỉ ra bằng chứng thực nghiệm đối với vai trò của hợp đồng phụ đến mối quan hệ giữa tỷ lệ nợ vay và HQHĐKD của doanh nghiệp

Các bài báo khác
Số tạp chí 1859-3917(2017) Trang: 41-45
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Xã hội
Số tạp chí 4+5(2017) Trang: 80-85
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 51(2017) Trang: 57
Tạp chí: Trường Đại Học Sư Phạm 2 - Tạp chí Khoa học
Số tạp chí 1(2017) Trang: 44-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Số tạp chí 55 (4E23)(2017) Trang: 304-307
Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry
Số tạp chí 2-2017(2017) Trang: 79-86
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 19(2017) Trang: 3-11
Tạp chí: Đo lường điều khiển và Tự động hóa
Số tạp chí 27(2017) Trang: 100-108
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Đại học Sài Gòn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...